przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0832 Wrocław, Skoczylasa 64,18 m2

ul. SKOCZYLASA, Wrocław

Data dodania:
Województwodolnośląskie
Data zakończenia: 2023-09-28
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 64 m2
Piętro: 1
Okres najmu: Terminowy
Okres najmu (lata): 3
0
PLN / miesiąc

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

Wynajmujący: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Ośrodek Infrastruktury we Wrocławiu, ul.Awicenny 21, 50-900 Wrocław. Miejsce przetargu: Poczta Polska S.A., Ośrodek Infrastruktury we Wrocławiu ul.Awicenny 21, 50-900 Wrocław – pokój Nr 206, II piętro.

Okres trwania umowy: 3 lata

Charakterystyka lokalu mieszkalnego: Wrocław, Skoczylasa 19 Lokal mieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 64,18 m2 , w tym powierzchnia pokoi 32,20 m2 (1 pokój o powierzchni użytkowej 18,40 m2 , 2 pokój o powierzchni użytkowej 13,80 m2 ), kuchni o powierzchni użytkowej 11,00 m2 , łazienki z WC o powierzchni użytkowej 7,98 m2 oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 13,00 m2 . Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową i centralnego ogrzewania. Stan techniczny lokalu: dobry. Obecnie lokal jest pustostanem. Niezależnie od czynszu Najemca lokalu będzie uiszczał opłaty za media stanowiące zwrot ponoszonych przez Wynajmującego zobowiązań obejmujących: centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzanie ścieków. Najemca zawrze indywidualną umowę na dostawę energii elektrycznej oraz gazu.

Wysokość wywoławczej stawki czynszu: 31,70 zł/m²/ m-c netto Wadium: 6 103,53 zł (słownie: sześć tysięcy sto trzy złote 53/100) Wadium należy wnieść w gotówce, przelewem na konto w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy, Nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 tytułem: OI we Wrocławiuprzetarg na wynajem lokalu mieszkalnego nr 1 we Wrocławiu, ul. Skoczylasa 19, nie później niż do dnia 27 września 2023 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku Poczty Polskiej S.A. Szczegółowe informacje na temat przetargu i warunków najmu zawarte są w projekcie umowy najmu, z którymi można się zapoznać w siedzibie Ośrodka Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Ibn Siny Awicenny 21, 50-900 Wrocław, pokój Nr 206, II piętro, tel. 71/360-39-70, w dni powszednie w godzinach 8.00 -14.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: • wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy w Banku Pocztowym S. A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie do dnia 27.09.2023 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunek Poczty Polskiej S.A., •złożenie przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się treścią obwieszczenia o przetargu oraz ze stanem technicznym lokalu przeznaczonego do wynajmu, a także z treścią projektu umowy najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. • w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu, z zamiarem najmu lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu, • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, osoba reprezentująca biorąca udział w przetargu zobowiązana jest do okazania odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania tych osób lub jednostek w postępowaniu przetargowym. Informacje dodatkowe: Wadium wpłacone przez wyłonionego w przetargu Najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w § 8 projektu umowy najmu. Wadium przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A.: • jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się w wyznaczonym terminie od zawarcia i wprowadzenia w życie umowy najmu, • jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, podlega zwrotowi na podane konto w formularzu oferty, bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu przetargu. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie wpłata kaucji w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu oraz złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z treścią art. 777 § 1 pkt 4 – 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Okres wiązania oferty wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty . Szczegółowe informacje na temat przetargu, warunków najmu zawartych w projekcie umowy najmu, można uzyskać w siedzibie Ośrodka Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Ibn Siny Awicenny 21, 50 -900 Wrocław, pokój Nr 201, II piętro, tel. 71/ 360-39-70, w dni powszednie w godzinach od 8.00-14.00. Lokal mieszkalny można oglądać do dnia 25.09.2023

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego