przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0350 Brzeziny, Staszica 39,60 M2

ul. Staszica 8E, Brzeziny

Data dodania:
Województwołódzkie
Data zakończenia: 2023-03-03
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 39 m2
Piętro: 0
0
PLN / miesiąc

Opis

Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu wolnego lokalu mieszkalnego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 informuje o przeznaczeniu do oddania na zasadach najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 39,60 m2 składającego się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, oznaczonego numerem 41 znajdującego się na parterze budynku położonego przy ul.Staszica 8E w Brzezinach.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

Miesięczna stawka czynszu najmu przedmiotowego lokalu wynosi 6,63 zł/m2 , co stanowi 262,55 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa 55/100 złotych) czynszu miesięcznie.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest wnosić na rachunek wynajmującego miesięczne opłaty z tytułu:

—zaliczek za korzystanie z wody i odprowadzanie ścieków, podlegających rocznemu rozliczeniu na zasadach określonych odrębnym Regulaminem,

—opłat za odbiór odpadów naliczanych i pobieranych w kwotach określonych przez Radę Miasta Brzeziny, podlegających przekazaniu do Miasta Brzeziny.

Lokal przeznaczony jest do oddania w najem na czas nieoznaczony zgodnie z Regulaminem przyznawania lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. na rzecz osób spełniających wymogi określone powołanym Regulaminem.

Wnioski o wynajem lokalu należy złożyć w terminie do 03.03.2023 roku do godz. 1400 w sekretariacie TBS w Brzezinach spółka z o.o. w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57.

Wnioski muszą zawierać wszystkie informacje określone wzorem wniosku, który można pobrać w formie elektronicznej ze strony TBS w Brzezinach spółka z o.o. lub w formie papierowej w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o. przy ul. Swiętej Anny 57.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do 1400 po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874 26 21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamiaru zawarcia umowy najmu bez podania przyczyn.

Brzeziny, dnia 17.02.2023 roku

 

Warunki najmu lokalu mieszkalnego nr 41 przy ul. Staszica 8E w Brzezinach

  1. Przedmiot najmu:

lokal mieszkalny o numerze 41 0 powierzchni użytkowej 39,60 m2 położony na parterze budynku przy ul. Staszica 8E w Brzezinach składający się z: – jednego pokoju,

– kuchni, – łazienki z wc, – przedpokoju.

  1. Osoba wyłoniona przez Komisję Mieszkaniową jako przyszły najemca zobowiązana będzie do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie: – wykonania podłogi na istniejącej wylewce betonowej, – pomalowania lokalu.

Powyższe nakłady nie podlegają zwrotowi i rozliczeniu z wynajmującym.

  1. Wyłoniony przez Komisję Mieszkaniową przyszły najemca przed zawarciem umowy najmu zobowiązany będzie do wniesienia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu w kwocie stanowiącej dwunastokrotność miesięcznego czynszu najmu, tj. 3 150,60 zł, słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt 60/100 złotych na rachunek bankowy TBS spółka z o.o. nr 54 8781 0006 0040 3364 2000 0020.
  2. Osoba wyłoniona przez Komisję Mieszkaniową do zawarcia umowy najmu, w terminie 7 dni roboczych od daty ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania uprawnienia do zawarcia umowy najmu, będzie zobowiązana zawrzeć z TBS w Brzezinach spółka z o.o. umowę przedwstępną, określającą obowiązki stron przed zawarciem przyrzeczonej umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.
  3. Czynsz najmu naliczany będzie od daty określonej w umowie przedwstępnej, a wynajmujący zakreśli 30-dniowy (do 30 dni roboczych) okres, liczony od daty przekazania lokalu przyszłemu najemcy protokołem zdawczo-odbiorczym, na wykonanie przez najemcę prac określonych w punkcie 3 warunków najmu. Za okres wyznaczony na przygotowanie lokalu do zamieszkania wynajmujący nie pobiera czynszu najmu, zaś opłaty za zużycie wody, ścieki i śmieci pobierane będą zgodnie z ilością osób zgłoszonych do zamieszkania.
  4. Nie dokonanie wpłaty kaucji lub nie podpisanie w wymaganym terminie umowy przedwstępnej najmu lokalu równoznaczne są z odstąpieniem od wniosku o przyznanie prawa najmu lokalu.
  5. pełna treść
  6. tbs brzeziny Ogloszenie-na-wynajem-lokalu-mieszkalnego-przy-ul.-Staszica-8E-m-41

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego