przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0246 Wrocław, Błońska 52,00 M2

ul. Błońska 3, Wrocław

Data dodania:
Województwodolnośląskie
Data zakończenia: 2023-02-10
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 52 m2
Piętro: 2
0
PLN / miesiąc

Opis

W dniach 23.01.2023 r. – 10.02.2023 r. Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia będzie prowadził dodatkowy nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. nowej inwestycji Leśnica IX we Wrocławiu. Inwestycja obejmuje 201 lokali mieszkalnych, a zakończenie budowy planowane jest na III/IV kwartał 2023 roku. Celem dodatkowego naboru jest wyłonienie przyszłych najemców na lokal pozostałe do zadysponowania po naborze przeprowadzonym w IV kwartale 2022 r.

O inwestycji:

W naborze dodatkowym dostępne będą mieszkania 2-pokojowe (ok. 48-52 m2) oraz 3-pokojowe (63 m2). Lokale zostaną wykończone „pod klucz” i będą gotowe do umeblowania. Z każdego mieszkania przewiduje się wyjście na taras, balkon lub loggię.

Gmina przewiduje stworzenie najemcom możliwości skorzystania z dopłat do czynszu z Funduszu Dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start.

Wysokość czynszu i partycypacji:

Czynsz za wynajem mieszkania będzie ustalony przed zawarciem umowy najmu zgodnie z zasadami obowiązującymi w zasobach TBS Wrocław Sp. z o.o. Aktualnie można prognozować stawkę czynszu na poziomie 4% wskaźnika wartości odtworzeniowej 1 m2 lokalu mieszkalnego obowiązującego dla Miasta Wrocławia, czyli 26,47 zł za m2. Wysokość opłat za inne usługi (telefon, media lub Internet) będzie uzależniona od indywidualnych umów zawartych z dostawcami.

Zgodnie z zasadami systemu budownictwa społecznego, najemcy mieszkań wpłacają partycypację. W przypadku osiedla Leśnica IX, wyniesie ona 1960 zł za 1 m2. Kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu (po wypowiedzeniu umowy najmu), a wysokość zwracanej kwoty jest ustalana zgodnie z art. 29a ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2224).

Warunki ubiegania się o najem lokalu:

O najem lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które:

 1. nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego na terenie  Gminy Wrocław, a w przypadku posiadania takiego tytułu złożą oświadczenie, iż do dnia podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędą się posiadanego tytułu prawnego;
 2. wykażą średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o najem lokalu, który nie przekracza dochodu:
  1. w gospodarstwie jednoosobowym – 5 295,32 zł,
  2. w gospodarstwie dwuosobowym – 7 413,45 zł,
  3. w gospodarstwie trzyosobowym – 10 237,62 zł,
  4. w gospodarstwie czteroosobowym – 12 002,73 zł,
  5. w gospodarstwie pięcioosobowym – 14 473,88 zł*
 3. posiadają zdolność czynszową tj. udokumentują osiąganie średniomiesięcznego minimalnego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego, w wysokości:
  1. 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym – tj. 2007,63 zł
  2. 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym – tj. 1338,44 zł
   – w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

* Kryterium określono zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.  o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377,1561 i 2456) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807, 1561 i 2456), z uwzględnieniem Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 r.

Zasady wyłaniania przyszłych najemców:

Osoby zainteresowane najmem składają wniosek wraz z:

 1. deklaracją o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim;
 2. zaświadczeniem właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim przez osobę ubiegającą się o najem oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania (zawierającym informację o przychodzie, dochodzie, podatku należnym, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz składce na ubezpieczenie zdrowotne);

  W związku z określonym ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647) terminem składania zeznań podatkowych, na potrzeby dodatkowego naboru wniosków przeprowadzanego w dniach 23.01.2023r.- 10.02.2023r. w deklaracji i zaświadczeniu, o których mowa w pkt 1) i 2), należy wykazać dochód uzyskany w 2021 r.

 3. dokumentami potwierdzającymi posiadanie zdolności czynszowej (np. zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanej renty lub emerytury, zaświadczenie o statusie bezrobotnego, oświadczenie o wysokości uzyskiwanych lub płaconych na rzecz innych osób alimentów i inne, za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku);

  Osoby składające wniosek w styczniu 2023 r. dokumentują dochód uzyskany w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2022 r.

  Osoby składające wniosek w lutym 2023 r. dokumentują dochód uzyskany w miesiącach: listopad i grudzień 2022 r. oraz styczeń 2023 r.

 4. innymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów dających podstawę do naliczenia punktacji przy ocenie wniosków.

Wybór najemców zostanie dokonany przez Gminę Wrocław spośród osób spełniających ww. warunki do ubiegania się o najem lokalu, przy uwzględnieniu kryteriów i zasad oceny punktowej określonych uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia*:

 • posiadanie książeczki mieszkaniowej wydanej do 23 października 1990 r. – 3 pkt;
 • rozwiązanie umowy najmu i zwolnienie lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Wrocław – 30 pkt;
 • rozliczenie przez wnioskodawcę podatku we Wrocławiu – 20 pkt;
 • niepełnosprawność członka gospodarstwa domowego do 16. roku życia – 8 pkt;
 • niepełnosprawność członka gospodarstwa domowego powyżej 16. roku życia w stopniu znacznym lub umiarkowanym– 8 pkt;
 •  dzieci w rodzinie– 5 pkt za każde dziecko;
 • wiek wnioskodawcy: 60 lat i więcej – 10 pkt;
 • zajmowanie byłego mieszkania zakładowego – 10 pkt;
 • czynienie przez wnioskodawcę w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku starań o mieszkanie z zasobu Gminy Wrocław – 5 pkt;

O kolejności ujęcia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w ramach dodatkowego naboru wniosków będzie decydowała liczba uzyskanych punktów.

Osoby ubiegające się o najem lokalu zostaną poinformowane pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku, jego ocenie punktowej oraz zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na listę najemców.

*Uchwała nr LIV/1473/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie „Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości dochodu dla lokali mieszkalnych położonych w inwestycji Leśnica IX we Wrocławiu budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 3468).

Umowa najmu:

Lista najemców utworzona w ramach dodatkowego naboru wniosków zostanie przekazana TBS Wrocław Sp. z o.o. Wybór lokali będzie następował w siedzibie Spółki, po kontakcie z jej strony.

Umowy najmu zostaną zawarte przez TBS Wrocław Sp. z o.o. z osobami wskazanymi przez Gminę na czas nieoznaczony.

Zawarcie umowy najmu będzie poprzedzone zawarciem umowy partycypacyjnej w kosztach budowy lokalu oraz wniesieniem kwoty partycypacji (w terminie 30 dni od zawarcia umowy partycypacyjnej), a także wpłatą kaucji w wysokości odpowiadającej jednokrotności miesięcznego czynszu.

UWAGA: Przed podpisaniem umowy najmu weryfikacji będzie podlegało spełnienie wymogu braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego we Wrocławiu, posiadanie zdolności czynszowej oraz spełnienie kryterium dotyczącego średniego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku poprzednim wskazanego w art. 7a ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

W celu weryfikacji przyszli najemcy będą zobowiązani do złożenia w Gminie we wskazanym terminie następujących dokumentów:

 1. deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie, przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim;
 2. zaświadczenia właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim przez osobę, z którą zawarto umowę o partycypacji oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania (zawierającego informację o przychodzie, dochodzie, podatku należnym, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz składce na ubezpieczenie zdrowotne);
 3. oświadczenia najemcy o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości (dotyczy najemcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania);
 4. dokumentów potwierdzających posiadanie zdolności czynszowej (np. zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanej renty lub emerytury, zaświadczenie o statusie bezrobotnego, oświadczenie o wysokości uzyskiwanych lub płaconych na rzecz innych osób alimentów i inne, za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie dokumentów).

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów uniemożliwi zawarcie umowy najmu. W takim wypadku umowa o partycypacji w kosztach budowy lokalu będzie podlegała rozwiązaniu, a kwota partycypacji zwrotowi.

Termin i miejsce składania wniosków:

Procedura służąca wyłonieniu najemców zostanie przeprowadzona przez Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Opis ww. procedury: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/62713/nabor-wnioskow-o-zawarcie-umowy-najmu-lokalu-w-inwestycji-tbs-wroclaw-sp-z-o-o-lesnica-ix-we-wroclawiu

Dodatkowy nabór wniosków odbędzie się w terminie od 23.01.2023 r. do 10.02.2023 r.

Wnioski należy składać w Wydziale Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia
z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu w COM II, parter, pok. 12.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może zostać również przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz platformy ePUAP (adres /umwroclaw/SkrytkaESP).

Więcej informacji mogą Państwo zasięgnąć pod numerem telefonu (71) 777-85-78 lub pisemnie pod adresem e-mail: lesnica.nabor@um.wroc.pl

pełna treść

tbs wrocław błońska 3

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego