przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0239 Jasło, Na Kotlinę 35,13 M2

ul. Na Kotlinę 7, Jasło

Data dodania:
Województwopodkarpackie
Data zakończenia: 2023-01-25
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 35 m2
Piętro: 3
0
PLN / miesiąc

Opis

Przetarg ofertowy na najem lokalu mieszkalnego – Ul. Na Kotlinę 7/24 w Jaśle

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że posiada lokal mieszkalny nr 24 o powierzchni 35,13 m2 zlokalizowany na III piętrze (poddasze) w Jaśle przy ul. Na Kotlinę 7 i ogłasza przetarg  ofertowy na najem w/w lokalu mieszkalnego na czas oznaczony – trzy lata.

Minimalny ustalony dla potrzeb przetargu miesięczny czynsz najmu lokalu ustalony przez Zarząd wynosi 700,00 zł a wymagana kaucja przed zawarciem umowy najmu wynosi co najmniej 4 200,00 zł  (6-cio miesięczny wymiar czynszu).

Niezależnie od czynszu Wynajmujący będzie wnosił opłaty niezależne od Spółdzielni związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu z tytułu dostawy wody zimnej
i ciepłej, odbiorem ścieków, zakupem energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania lokalu i przygotowania ciepłej wody, odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych. Ponadto Wynajmujący zawrze indywidualną umowę na dostawę energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Wadium umożliwiające udział w postępowaniu przetargowym wynosi 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych), które należy wpłacić przelewem na  konto Spółdzielni:  Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa PKO BP S.A. O/Krosno nr 59 1020 2964 0000 6102 0004 0659.

Oferty z podaniem proponowanego czynszu najmu lokalu mieszkalnego wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy składać do dnia  25 stycznia  2023 r.  w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle ul. 3 Maja 40 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg ofertowy na najem lokalu mieszkalnego, nie otwierać przed 26 stycznia 2023 r.”                    

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 26 stycznia 2023 r.  o godz. 1100 w siedzibie JSM, I piętro – pokój nr 6.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest złożenie przez osobę (współmałżonków), której oferta zostanie przyjęta przez Zarząd Spółdzielni oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania wynajmowanego lokalu oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy najmu.

Szczegółowe warunki przetargu i druki przetargowe można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 40 oraz na stronach: www.jsm-jaslo.com.pl, informacje telefonicznie pod numerami: 013/4464049, 4464040  w.20

Prezes Zarządu
Janusz Przetacznik

pełna treść

sm jasło na kotline

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego