przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0193 Katowice, Pokoju 42,10 M2

ul. Pokoju 14, Katowice

Data dodania:
Województwośląskie
Data zakończenia: 2023-01-02
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 42 m2
Piętro: 3
0
PLN / miesiąc

Opis

Konkurs na najem mieszkań od 12.12.2022r. do 02.01.2023r.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁOSZENIE

Konkurs na najem 5 lokali mieszkalnych w zarządzanych zasobach mieszkaniowych

Wybrana oferta (mieszkanie po remoncie)

Katowice, ul. Pokoju 14/21

Konkurs na najem lokalu mieszkalnego nr 21 położonego przy ul. POKOJU 14 w Katowicach zostanie ogłoszony w terminie od dnia 12.12.2022r. do dnia 02.01.2023r.

Minimalna kwota wierzytelności do licytacji: 12 700 zł

– stawka czynszu: 9,80 zł/m2          wadium:  2 600 zł        postąpienie: 1 000 

 wysokość kaucji za lokal mieszkalny wynosi 3-krotość miesięcznego czynszu najmu

– powierzchnia użytkowa lokalu: 42,10 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc).

– wyposażenie w instalacje: elektr., wod.-kan., gaz, CO gazowe

Dzielnica: Załęże          Ilość kondygnacji: 4          Piętro: 3

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Złożenie wypełnionego wniosku wraz z ofertą* w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

 1. Zaświadczenie: o zatrudnieniu i wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy brutto, zawierające informację na jaki okres zawarta jest umowa o pracę lub kserokopia decyzji ZUS o pobieraniu emerytury/renty, bądź – w przypadku braku stałego dochodu Oferenta – oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu) osób, które będą ponosiły w imieniu Oferenta koszty wszystkich opłat związanych z wynajmowanym mieszkaniem.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny przedłożyć:

  • oświadczenie o uzyskiwanych bieżących dochodach,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego dochód (np. PIT) za ostatni rok.
 1. Zaświadczenie (potwierdzone przez administratora lokalu) dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania Oferenta wraz z informacją kto posiada tytuł prawny do lokalu, o zadłużeniu w opłacie czynszowej oraz, czy lokal jest objęty wyrokiem eksmisyjnym.
 2. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
 4. Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego Oferenta oraz oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
 5. Oświadczenie Oferenta, że remont lokalu wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego.
 6. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w „Regulaminie wynajmu wolnych lokali mieszkalnych i przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o. o.” oraz „Regulaminie przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 7. Wpłata wadium w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu oraz dostarczenie dowodu wpłaty wadium
  do chwili otwarcia ofert przelewem bankowym na konto PKO BP O/Katowice numer:
  26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

UWAGA: W przypadku ubiegania się o najem przez małżonków, oboje wypełniają i składają oświadczenia i druki, o których mowa powyżej w pkt. 3, 4, 5.

*Druki: „Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności” , „Oferta na wykup wierzytelności”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”, „Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie”, „Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego Oferenta oraz oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.” dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej https://www.sdsm.pl/z-konkursu

Umowa najmu z Śląsko Dąbrowską Spółką Mieszkaniową jest zawierana na czas oznaczony tj. 10 lat z możliwością jej przedłużenia. W przypadku, zamiaru kontynuowania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Administrację o takim zamiarze co najmniej na 60 dni przed upływem okresu najmu. Przy kontynuowaniu umowy najmu nie jest pobierana cesja wierzytelności.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH” (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy oferta) w terminie do dnia 02 stycznia 2023r. (poniedziałek) w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1430.

Lokale mieszkalne można oglądać wyłącznie w godzinach pracy Administracji od poniedziałku do czwartku w terminie od dnia 12.12.2022r. do dnia 02.01.2023r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracjach wskazanych w OFERCIE.

pełna treść/pełna lista

Konkurs na najem mieszkań od 12.12.2022r. do 02.01.2023r. _ ŚDSM

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego