przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0182 Ruda Śląska, dom Żurawia 112,80 M2

Żurawia 4, Ruda Śląska

Data dodania:
Województwośląskie
Data zakończenia: 2022-12-22
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 112 m2
Piętro: 1
0
PLN / miesiąc

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.              w Rudzie Śląskiej ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu 6 lokali mieszkalnych:  

Lp. Adres lokalu Pow.  użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka wywoławcza Wadium Termin oględzin lokalu (*)
  Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta.

 

1. Ruda Śląska – Kochłowice ul. Żurawia 4  (**) budynek mieszkalny jednorodzinny piętrowy 112,80 m2

(5p+k+łaz.+w.c.)

inst. elektryczna,                     inst. wod-kan,                         ogrzewanie etażowe węglowe 6,87 zł/m2 2.500 zł  
2. Ruda Śląska-Wirek                ul. Dąbrowskiego 21B/1 35,00 m2 (1p+k) inst. elektr., inst. wod-kan,     ogrzewanie piecowe,              w.c. na klatce schodowej  

5,27 zł/m2

700 zł  
3. Ruda Śląska-Wirek                ul. Krasińskiego 14A/2 35,70 m2 (1p+k) inst. elektr., inst. wod-kan,     ogrzewanie piecowe,              w.c. na klatce schodowej  

5,27 zł/m2

700 zł  
4. Ruda Śląska-Bielszowice      ul. Kokota 20A/1             35,50 m2

(1p+k)

inst. elektr., inst. wod-kan,     ogrzewanie piecowe,              w.c. na klatce schodowej  

5,27 zł/m2

700 zł  
5. Ruda Śląska-Ruda              ul. Górnicza 2/3 48,62 m2 (2p+k) inst. elektr., inst. wod-kan,     ogrzewanie piecowe,              w.c. na klatce schodowej  

5,27 zł/m2

700 zł  
  Lokale mieszkalne stanowiące własność osób fizycznych 
1. Ruda Śląska-Bielszowice ul. Kokota 167/2   (*) 43,25 m2 (1p+k, łaz.,w.c.) inst. elektr., inst. wod-kan,           ogrzewanie piecowe 7,00 zł/m2 700 zł  

 

(**) ul. Żurawia 4 – przyszły najemca oprócz opłat za najem lokalu mieszkalnego będzie zobowiązany                                        do uiszczania opłat za najem gruntu w obrębie nieruchomości w oparciu o obowiązujące                                        Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

(*) ul. Kokota 167/2 –  W przypadku wyłonienia w drodze przetargu najemcy tego lokalu mieszkalnego będzie            zawarta umowa najmu okazjonalnego na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia.

Osoba zainteresowana ww. mieszkaniem oprócz niżej wymienionych dokumentów winna wskazać

właściciela lub najemcę innego lokalu mieszkalnego, w którym będzie mogła zamieszkać wraz                        ze wszystkimi osobami z nią zamieszkującymi i przedmiotami pochodzącymi z mieszkania przy                    ul. Kokota 167/2 na wypadek ustania stosunku najmu, a przed podpisaniem umowy najmu właściciel lub najemca tego lokalu winien złożyć w obecności pracownika MPGM TBS Sp. z o.o. stosowne pisemne oświadczenie.

Ponadto po podpisaniu umowy najmu lokalu przy ul. Kokota 167/2 jego Najemca będzie zobowiązany               do złożenia oświadczenia (w formie aktu notarialnego) sporządzonego na swój koszt, w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu                         w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym, które powinno być dostarczone Wynajmującemu                   w terminie wskazanym w umowie najmu.

 

(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stornie internetowej www.mpgm.com.plw zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać. Istnieje możliwość oględzin lokalu mieszkalnego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:

 

poz. 1 – ul. Radoszowska 106 Ruda Śląska-Kochłowice, nr tel. 32/24-28-915 lub 24-28-351,

poz. 2,3,4  oraz ul. Kokota 167/2 – ul. Osiedlowa 6  Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32/24-20-648 lub 24-41-710, poz. 5 – ul. Janasa 13A Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32/24-35-630 lub 24-81-352

Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej (Uwaga: w przypadku lokalu przy ul. Kokota 167/2 nie ma zastosowania regulamin przetargowy obowiązujący dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta – wymagane                    w szczególności wykazanie stałego źródła utrzymania i wysokość dochodów) i zobowiązani są do przesłania, nie później niż do dnia 16  grudnia  2022 r., do godz. 1300,wyłącznie drogą mejlową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów, warunkujących przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3 i EE – 4 i informacji                   o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej                        w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”.

Weryfikacja dokumentów oferentów:

 1. Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku w dowodzie osobistym adresu zameldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,

 

 1. Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nieruchomości do wglądu, celem sprawdzenia zamieszkiwania,

 

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy:
  • o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie),
  • czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia,
  • zarobki z ostatnich 3 miesięcy, lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej:
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS-Krajowy Rejestr Sądowy),
  • PIT – dochody za ubiegły rok.

 

 1. Jeżeli oferent posiada tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmałżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nie należącego do mieszkaniowego zasobu Miasta w postaci umowy najmu zawartej na czas oznaczony,

usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać się w formie pisemnej                             do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz złożyć kopię aktualnej umowy  najmu zajmowanego mieszkania,

 

 1. W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,

 

 1. Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wylicytowania lokalu mieszkalnego.

oraz

do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING  Bank  Śląski  O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321do  dnia 19  grudzień  2022 r. ( data  wpływuwadium na  konto  MPGM TBS Sp. z o.o. ). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu lokali mieszkalnych w dniu 22.12.2022 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22  grudzień  2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa

Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy                  ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio:

godz.          900     – ul. Żurawia 4
godz.        1100 ul. Dąbrowskiego 21B/1
godz.       1130 ul. Krasińskiego 14A/2
godz.       1200 ul. Kokota 20A/1
godz.       1230 ul. Górnicza 2/3
godz.       1300

 

Uwaga:

ul. Kokota 167/2

W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego mieszkania i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej. Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o.

pod  nr tel. 24-20-133,   24-20-175 wew. 746 lub 745 lub mejlowob.staisz@mpgm.com.pl .

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej:

pełna treść

ruda śl 22.Grudzien_2022

ruda sl _Zurawia_4

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego