przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0175 SIEMIANOWICE ŚL., Bytomska 27,30 m²

 ul. Bytomska 26, Siemianowice Śląskie

Data dodania:
Województwośląskie
Data zakończenia: 2022-12-15
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 27 m2
Piętro: 2
0
PLN / miesiąc

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”

41- 100 Siemianowice Śl., ul. Bohaterów Westerplatte 22   Tel. 32/ 766-8027   informuje, że  15.12.2022 r. – o godz. 12:15 ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY ( PISEMNY )

na wynajem lokali mieszkalnych na warunkach  „Umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego” zgodnie z „Regulaminem określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali lub wynajmu lokali w zasobach SM „Michał” w Siemianowicach Śląskich”

 ul. Bytomska 26/ 7   – o pow. 27,30 m²

1 pomieszczenie  – II piętro

Instalacje: elektryczna ; wod.- kan. , gaz, CO-gazowe  stawka czynszu najmu za 1m2 pow. użytkowej     –   10,00  zł./  1m2

 

 Do przetargu na wynajem lokali mieszkalnych nie mogą przystąpić osoby, które   :

 • są osobami zadłużonymi wobec Spółdzielni,
 • zajmują w Spółdzielni lokale bez tytułu prawnego
 • są Członkami Komisji ( §4 Regulaminu )

Warunkiem zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu jest :

 • zadeklarowanie uiszczenia kaucji zabezpieczającej
 • zadeklarowanie najwyższej miesięcznej stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy

powierzchni użytkowej mieszkania ( nie mniejszej niż wskazana powyżej), *uiszczenie wadium w wysokości 500,00 zł. na konto SM „Michał”

ING Bank Śląski o/ Siemianowice Śl. nr 72 1050 1357 1000 0010 0156 4028

( potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanej oferty )

 • zobowiązanie do sporządzenia i dołączenia do umowy najmu oświadczeń, o których mowa w art. 19 f ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. 8 września 2016 r. ,Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.) : * oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w 19i  – wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy najmu instytucjonalnego lokalu ust. 3, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.

Oferta winna zawierać : 

 • dane osobowe ( nazwisko, imię , adres , nr telefonu )
 • proponowaną stawkę czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami „Regulaminu”
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego
 • zobowiązanie do sporządzenia wymaganego oświadczenia w formie aktu notarialnego ( jw.)
 • dowód uiszczenia wadium
 • dyspozycję zwrotu wadium

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Przetarg na najem lokalu mieszkalnego położonego w Siemianowicach Śl. przy ul. ……………………………”

Na kopercie należy wpisać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu oferenta.

UWAGA:

– przyszły Najemca lokalu mieszkalnego obowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu najmu w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone właścicielom lokali sąsiednich, w szczególności od zalania.

Ze stanem technicznym w/w lokali mieszkalnych można zapoznać się w dniach : od 05.12.2022 r. do 14.12.2022 r. po uprzednim porozumieniu się z :

** Administracja Siemianowice tel. 32-766-80-13

 • Administracja Michałkowice tel. 32-766-80-10 ; 32-766-80-11 Ustalanie terminów i oglądanie mieszkań tylko w dni robocze , tj. poniedziałek w godz. : 08:00 – 16:00 wtorek – czwartek w godz. : 08:00 – 14:00 piątek w godz. : 08:00 – 12:00

Wpłata wadium w wysokości 500,00 zł. ( pięćset złotych ) winna nastąpić na konto SM „Michał” ING Bank Śląski o/ Siemianowice Śl. nr 72 1050 1357 1000 0010 0156 4028 a potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanej oferty. Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2022 r. o godz. 11:00 Oferty przyjmowane są w Dziale Członkowskim SM „Michał”.

 

 • Z uwagi na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego, postępowanie przetargowe – otwarcie ofert odbędzie się w obecności członków Komisji, bez udziału zainteresowanych oferentów.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania,  bez podania przyczyny.

Szczegółowe zasady przetargu zawarte są w „Regulaminie określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali lub wynajmu lokali w zasobach SM „Michał” w Siemianowicach Śląskich”.

Treść Regulaminu i wzór oferty dostępne- w siedzibie SM „Michał” w Siemianowicach Śl. przy ulicy Bohaterów Westerplatte 22 ( Dział Członkowski ) oraz na stronie internetowej Spółdzielni:

pełna treść

najem-instytucj.-15.12.2022

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego