przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0170 Lubin, Sokola 34,90 M2

ul. Sokola 38, Lubin

Data dodania:
Województwodolnośląskie
Data zakończenia: 2022-12-14
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 35 m2
Piętro: 11
0
PLN / miesiąc

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lubinie, ul. Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 10 ogłasza przetarg na najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego usytuowanego przy ul. Sokolej 38/68 o powierzchni użytkowej 34,90 m2 (XI p).

1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne będące członkami Spółdzielni jak i nie posiadające statusu członka w Spółdzielni.

2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna) w dniu 14.12.2022 r. o godz. 1000.

3. Lokal będący przedmiotem najmu posiada powierzchnię użytkową 34,90 m2, składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

4. Wysokość stawki wywoławczej czynszu najmu wynosi 10,50 zł/m2 miesięcznie.
Kwota postąpienia wynosi 1,10 zł.

5. Najemca zobowiązany jest ponadto do wnoszenia następującego zakresu opłat: na pokrycie kosztów wymiany wodomierzy, zaliczki na zimną wodę, zaliczki na podgrzanie wody, zaliczki na zimną wodę do podgrzania, zaliczki na wodę uzupełniającą, zaliczki na c.o., opłatę za domofon, opłatę za monitoring oraz opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

6. W celu obejrzenia lokalu mieszkalnego należy kontaktować się z Działem Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych w dni robocze w godz. od 800do 1400 tel. kontaktowy 76 749 79 24.

7. Zabezpieczeniem należności z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu w przypadku wygrania przetargu, jest kaucja w wysokości 6-krotnego czynszu za lokal, obliczonego wg stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

8. Umowa zostanie zawarta w formie najmu instytucjonalnego na czas oznaczony tj. na okres 5 lat.

9. Najemca ponosi koszt sporządzenia w formie aktu notarialnego oświadczeń woli o poddaniu się egzekucji w zakresie opróżnienia z rzeczy ruchomych i wydania lokalu Wynajmującemu w dacie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu oraz w zakresie egzekucji z tytułu zapłaty należnego Wynajmującemu czynszu najmu i pozostałych opłat wynikających z umowy.

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenia wadium w wysokości 367,00 zł na konto Spółdzielni SM „Przylesie” PKO BP SA o/Lubin 03 1020 3017 0000 2202 0020 3737, środki pieniężne muszą wpłynąć na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie do dnia 12.12.2022r.

11. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie przetargu.

12. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Lubinie oraz projektem umowy najmu instytucjonalnego w tym warunkami waloryzacji i zmiany stawki czynszu i pozostałych opłat w trakcie trwania najmu, w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.przylesie.lubin.pl – szczegółowych informacji udziela Dział Obsługi Mieszkańców SM „Przylesie” w Lubinie tel. 76 749 79 07 lub 08.

13. Uczestnicy przetargu obowiązani są do dnia 14.12.2022 r. przedłożyć przed przystąpieniem do przetargu następujące dokumenty:

– zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadczeniu pracy np. w stosunku zlecenia, decyzję o przyznaniu renty lub emerytury, itp,

– oświadczenie o wysokości uzyskiwanych miesięcznie dochodów, pozwalające przyjąć, iż czynsz najmu będzie regulowany na bieżąco,

– oświadczenie o stanie rodzinnym uczestnika przetargu,

– oświadczenie o braku bądź posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w dacie przystąpienia do przetargu,

– oświadczenie o braku postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku uczestnika przetargu oraz o braku postępowań eksmisyjnych skierowanych uprzednio lub obecnie do zajmowanego przez uczestnika przetargu lokalu mieszkalnego.

pełna treść

Spółdzielnia Mieszkaniowa _Przylesie_ w Lubinie

 

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego