przekaż

KRS: 0000342831

ARCHIWALNE OGŁOSZENIE

# 0157 Kalisz, Ciasna 50,63 m2

Ul. Ciasna 21, Kalisz

Data dodania:
Województwowielkopolskie
Data zakończenia: 2022-12-01
Dostępne tylko jedno mieszkanie
Powierzchnia: 50 m2
Piętro: 3
0
PLN / miesiąc

Opis

 

Przetarg nieograniczony na najem na 5 lokali mieszkalnych

„Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18 ogłasza przetarg nieograniczony na najem następujących lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych oraz budynkach stanowiących współwłasność miasta Kalisza i osób fizycznych będących w zarządzie tutejszego Zakładu:

 

 

L.p.

 

Adres lokalu mieszkalnego

 

Informacje dotyczące składu  lokalu oraz położenia

 

 

Gaz ziemny w budynku

 

Powierzchnia

w m2

Stawka wywoławcza

1 m2/m-c

 

Wadium

Termin oględzin lokalu
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ul. Majkowska 2/1 parter, 5 pokoi, kuchnia, łazienka TAK 128,18 7,60zł 2922,51zł  28.11.2022 poniedziałek

Godz.

12.00-12.15

2. Ul. Ciasna 21/55 III piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka TAK 50,63        7,60zł 384,79zł 28.11.2022

poniedziałek

Godz.

11.00-11.15

3 Ul. Czaszkowska 14/4 I piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka wydzielona z kuchni TAK 58,85 7,60zł   447,26zł 25.11.2022

piątek

Godz.

10.30-10.45

4 Ul. Lipowa 46/7 I piętro,1 pokój, kuchnia, łazienka (wydzielona z kuchni) NIE 34,51 7,60zł 262,28zł 25.11.2022

piątek

Godz.

12.00-12.15

5 Ul. Ciasna 21/42a I piętro,1 pokój, kuchnia, łazienka, wspólny korytarz TAK 36,96 7,60zł 303,70zł 28.11.2022

poniedziałek

Godz.

11.15-11.30

  1. Umowy najmu zostaną zawarte na czas nieokreślony.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu  01 grudnia 2022 roku o godz. 900

w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18,                 IV piętro, sala 401.

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne. Osoby te mogą być reprezentowane przez osoby trzecie posiadające pełnomocnictwo swych mocodawców do udziału w licytacji.
  2. Przetarg jest ustny i odbywa się w drodze publicznej licytacji.
  3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają zaległości czynszowe. Przedmiotem przetargu jest wysokość stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni ogólnej lokalu. Za stawkę wywoławczą czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  przyjmuje się bazową stawkę czynszu najmu lokali komunalnych określaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza. Do stawki ustalonej w wyniku przetargu nie mają zastosowania czynniki podwyższające lub obniżające stawkę czynszu.
  4. Postąpienie stawki czynszu wynosi 0,10 zł lub wielokrotność 0,10 zł.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu  29 listopada 2022 roku na konto  PKO BP SA O/Kalisz 75 1020 2212 0000 5202 0387 8972 (liczy się data wpływu na konto MZBM)             z dopiskiem „wadium za lokal mieszkalny (podać adres lokalu). Uczestnik powinien posiadać ze sobą dowód wpłaty oraz dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport itp. ) bądź upoważnienie do wzięcia udziału  w licytacji.

  1. Uczestnicy przetargu powinni – przed przystąpieniem do przetargu – dokonać oględzin lokali. Lokale będzie można obejrzeć wyłącznie w terminie podanym w tabeli powyżej  ( kolumna nr 8 ).
  2. Uczestnicy przetargu powinni – przed przystąpieniem do licytacji – zapoznać się z treścią projektu umowy najmu w siedzibie MZBM – Biuro Obsługi Interesantów ul. Dobrzecka 18 oraz złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu projektu umowy najmu lokalu oraz stanu technicznego lokalu i przyjęciu obowiązku wykonania remontu lokalu we własnym zakresie bez możliwości rozliczenia nakładów w czynszu i bez możliwości zwrotu nakładów po zakończeniu najmu.
  3. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w ciągu 14 dni od dnia odbycia przetargu pod rygorem utraty wadium i prawa do najmu wylicytowanego lokalu. Umowa zostanie zawarta z osobą wygrywającą przetarg.  Przy zawieraniu umowy należy okazać dowód wpłaty zwrotnej kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotnego miesięcznego wymiaru czynszu oraz  przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu lub w przypadku pobierania renty lub emerytury aktualną decyzję o przyznaniu jednego z ww. świadczeń.
  4. Wydatki finansowe związane z przeprowadzeniem w lokalu prac remontowych pokrywa najemca, bez możliwości żądania zwrotu zainwestowanych na ten cel środków finansowych, zarówno w trakcie trwania umowy, a także po ustaniu stosunku najmu.

UWAGA: „MZBM może odstąpić od przeprowadzenia przetargu w całości lub wyłączyć z przetargu poszczególne lokale bez podania przyczyny.”

 

pełna treść

kalisz przetarg mieszkania – grudzień

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego