# 0253 Stargard, Tadeusza Kościuszki 44,72 M2

ul. Tadeusza Kościuszki 72 , Stargard

Data dodania:
Data zakończenia: 2023-02-28
Województwozachodniopomorskie
Powierzchnia: 44 m2
Piętro: 2
0
PLN / miesiąc

Opis

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ogłasza

nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania

przy ul. Tadeusza Kościuszki 72 w Stargardzie

 

 

Ogłasza się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu  mieszkania nr 13 w budynku wielorodzinnym przy ul. Tadeusza Kościuszki 72 w Stargardzie.

W budynku znajduje się podziemny garaż wielostanowiskowy z 11 miejscami.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIESZKANIE

Wysokość dochodów

W okresie naboru wniosków należy spełnić następujące warunki dochodowe:

Wielkość gospodarstwa domowego wnioskodawcy Minimalny dochód gospodarstwa domowego Maksymalny dochód gospodarstwa domowego
1-osobowe 3 121,48 zł 4 682,22 zł
2-osobowe 4 161,98 zł 6 555,11 zł
3-osobowe 5 202,47 zł 9 052,30 zł
4-osobowe 6 242,96 zł 10 613,04 zł
5-osobowe 7 283,46 zł 12 798,08 zł
6-osobowe 8 323,95 zł 14 983,11 zł

Za dochód uważany jest dochód netto wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy w 2022 roku, tj. przychody brutto pomniejszone o:

 • kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Umowa najmu mieszkania zostanie zawarta z osobami, które na dzień złożenia wniosku
i na dzień zawarcia umowy najmu spełniają następujące warunki dochodowe:

Warunki dochodowe
Wielkość gospodarstwa domowego wnioskodawcy Minimalny dochód gospodarstwa domowego

w % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej brutto w woj. zachodniopomorskim*

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

w % iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej brutto w woj. Zachodniopomorskim*
i wskaźnika 1,2

1-osobowe 60% 75%
2-osobowe 80% 105%
3-osobowe 100% 145%
4-osobowe 120% 170%
5-osobowe 140% 205%
6-osobowe 160% 240%

* Aktualna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w woj. zachodniopomorskim na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia
18 listopada 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
w gospodarce narodowej w województwach wynosi 5 202,47 zł

 

Wniesienie partycypacji

Zawarcie umowy najmu będzie uzależnione od wpłaty zadeklarowanej partycypacji
w wysokości  minimum 15% tj. 27 811,37 zł i nie więcej niż 30% tj. 55 622,74 wartości odtworzeniowej (w dniu dokonania wpłaty).

MIESZKANIE

Lp. Wyszczególnienie Przewidywana powierzchnia użytkowa mieszkania
w m2
Położenie mieszkania Liczba pokoi
1 Kościuszki 72/13 44,72 2 piętro 2 pokoje, w tym jeden
z aneksem kuchennym

Budynek wielorodzinny przy ul. Tadeusza Kościuszki 72 składa się z 3 kondygnacji nadziemnych (parter, I i II piętro) oraz z kondygnacji podziemnej, w której znajduje się
11-stanowiskowy garaż oraz komórki lokatorskie.

Miejsca postojowe w garażu podziemnym będzie można wynająć na podstawie wniosków składanych w  formie elektronicznej na adres biuro@stargard.pl. Umowa najmu miejsca postojowego zawierana będzie na czas nieokreślony. Czynsz najmu wynosi 190,00 zł/brutto miesięcznie, płatny do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Szczegółowa oferta wynajmu miejsc postojowych znajduje się na stronie internetowej Spółki www.tbs.stargard.pl w dziale Oferta/Inne Nieruchomości/Dzierżawa i Najem.

Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej.

Mieszkanie jest gotowe do zamieszkania, wyposażone w:

1) wannę w łazience,

2) umywalkę – w łazience,

3) miskę ustępową – w łazience,

4) zlewozmywak,

5) kuchenkę elektryczną.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością

Budynek przystosowany jest do poruszania się po nim osób niepełnosprawnych zgodnie
z rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zapewniony jest dostęp na poziom parteru oraz do kondygnacji podziemnej. Nie zapewniono dostępu
do II i III kondygnacji nadziemnej.

 

UMOWA NAJMU MIESZKANIA I WYSOKOŚĆ CZYNSZU

Czas trwania umowy

Umowa najmu mieszkania zostanie zawarta na czas oznaczony do 30.06.2037 r.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostaje zawarta, jeżeli w dniu jej podpisania osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

1) nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie miasta Stargard,

2) średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podpisania umowy najmu mieszkania w granicach określonych w tabeli „Warunki dochodowe”,

3) dostarczy zaświadczenia właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym przez osobę ubiegającą/osoby ubiegające się o najmem mieszkania oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania.

Umowa najmu mieszkania po 30.06.2037 r. może zostać przedłużona, jeżeli najemca spełnia warunki wynikające z ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Wysokość czynszu

Czynsz za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania utworzonego nie może przekraczać,
w skali roku, 4% wartości odtworzeniowej mieszkania.

Wysokość czynszu wynosi 12,95 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, a od 1 lutego 2023 r. wysokość czynszu będzie wynosiła 13,80 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania

Wysokość kaucji zabezpieczającej umowę najmu

Obowiązkowa kaucja mieszkaniowa wyniesie 6-krotność miesięcznej kwoty czynszu
z tytułu najmu mieszkania obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu  mieszkania będzie prowadzony w terminie
od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 lutego 2023 r. o godz. 1600.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Andrzeja Struga 29
w Stargardzie
.

Wnioski składa się osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika.

Wniosek stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo następujące dokumenty:

 • deklarację o wysokości dochodów osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy w 2022 roku, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do ogłoszenia
  oraz dokumenty, na podstawie których wnioskodawca zadeklarował dochody;
 • ofertę partycypacyjną wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do ogłoszenia; ofertę składa się w zaklejonej kopercie opisanej: „Oferta partycypacyjna na lokal nr 13
  w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 72”;
 • w przypadku gdy osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Stargard – potwierdzenie Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

Do wniosku należy również dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do przyznania kryteriów pierwszeństwa, w szczególności:

 • oświadczenie wnioskodawcy lub potwierdzenie szkoły lub uczelni o podjęciu nauki poza miejscem obecnego zamieszkania, znajdującym się poza Stargardem,
  przez osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
 • oświadczenie wnioskodawcy lub potwierdzenie pracodawcy o podjęciu pracy
  poza miejscem obecnego zamieszkania, znajdującym się poza Stargardem, przez osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
 • oświadczenie wnioskodawcy lub potwierdzenie pracodawcy o zmianie miejsca obecnego zamieszkania, znajdującego się poza Stargardem, w celu podjęcia pracy
  w deficytowym zawodzie według bieżącego Barometru Zawodów dla powiatu stargardzkiego przez osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy („Barometr Zawodów 2022 dla powiatu stargardzkiego” stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia),
 • dokument potwierdzający zawód wyuczony lub wykonywany przez osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy – będący deficytowym zawodem według bieżącego Barometru Zawodów dla powiatu stargardzkiego,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • kopia aktów urodzenia dzieci wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
 • kopia Stargardzkiej Karty Mieszkańca wnioskodawcy lub wnioskodawców,
 • kopia książeczki mieszkaniowej wystawionej do dnia 23 października 1990 r., której posiadaczem jest wnioskodawca.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW:

W naborze obowiązują następujące kryteria pierwszeństwa:

Lp. Kryterium pierwszeństwa Liczba punktów
za spełnienie kryterium
1 żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny, przy czym warunek ten uznaje się a spełniony, w sytuacji o której mowa w pkt 7 1
2 osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego zmienia miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki
poza miejscem obecnego zamieszkania
2
3 osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego zmienia miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy w deficytowym zawodzie według bieżącego Barometru Zawodów dla powiatu stargardzkiego 4
4 osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy i zobowiąże się do rozwiązania umowy najmu tego lokalu najpóźniej do dnia zawarcia umowy najmu mieszkania 24
5 osoba do 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych po 3 punkty
za każdą osobę
w gospodarstwie domowym
6 osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
po 3 punkty
za każdą osobę
w gospodarstwie domowym
7 wnioskodawca był w przeszłości właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
lub przysługiwało mu w przeszłości spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, lecz wskutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej lub innych przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, w szczególności utraty źródła dochodu, choroby bądź niepełnosprawności wnioskodawcy lub członka jego gospodarstwa domowego utracił ten budynek lub lokal
5
8 w gospodarstwie domowym są dzieci po 2 punkty
za każde pierwsze
i drugie dziecko
oraz po 4 punkty
za każde kolejne dziecko
w gospodarstwie domowym
9 posiadanie Stargardzkiej Karty Mieszkańca 5
10 posiadanie przez wnioskodawcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. 5
11 zadeklarowanie przez wnioskodawcę partycypacji
w wysokości powyżej 15% kosztów budowy mieszkania
po 1 punkt za każdy pełny punkt procentowy zaoferowanej wysokości partycypacji przekraczającej 15% kosztów budowy

Bezwzględnie obowiązujące jest kryterium nr 1. Wnioski osób, które nie spełnią tego kryterium, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wykazanie spełnienia warunków do zawarcia umowy najmu mieszkania i kryteriów pierwszeństwa spoczywa na wnioskodawcy.

Po przeprowadzeniu oceny punktowej sporządza się listę najemców uszeregowanych
w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przyznanej wnioskodawcom,
o kolejności na liście decyduje większa liczba punktów uzyskanych na podstawie dochodu gospodarstwa domowego.

DOPŁATY DO CZYNSZU

Najemca mieszkania nie będzie mógł ubiegać się o dopłaty do czynszu. Mieszkanie nie jest przedmiotem pierwszego zasiedlenia w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej.

Informacje dot. naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań można uzyskać
pod numerem telefonu: 91 819 22-93 lub 91/819-22-90.

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego