# 0211 Ziębice, Kolejowa 60,00 M2

Kolejowa 15, Ziębice

Data dodania:
Data zakończenia: 2023-01-20
Województwodolnośląskie
Powierzchnia: 60 m2
Piętro: 1
0
PLN / miesiąc

Opis

Miejsceprzetargu:PocztaPolskaS.A.,OśrodekInfrastrukturyweWrocławiuul.Awicenny21,50-900Wrocław–pokójNr202,IIpiętro.
Okres trwania umowy: 72 miesiące
LokalmieszkalnyNr1usytuowanynaIpiętrzebudynkuPocztyPolskiejS.A.wZiębicachprzyulkolejowej15,opowierzchniużytkowej60,00m2.Lokalskładasięzdwóchpokoi,kuchni,łazienkizWCorazprzedpokoju.Wyposażonyjestwinstalacjęelektryczną,wodno-kanalizacyjną.Lokaljestwzłymstanietechniczno-użytkowym,mieszkanienienadajesiędozamieszkania.Najemcazobowiązanybędziedowykonanianawłasnykosztniezbędnychpracdlaspełnieniawymogówtechnicznychlokaluzdatnegodozamieszkaniawterminietrzechmiesięcyoddniazawarciaprzedwstępnejumowynajmu,polegającychna:naprawieipomalowaniutynkówścianisufitów,wymianiepogrzewaczaciepłejwodyużytkowejwłazience,wymianiekuchenkigazowej,brakgazuwlokalu–pozamontowaniugazomierzanależywykonaćpróbęszczelności.
Wywoławczastawkaczynszu:7,60zł/m²netto(słownie:siedemzłotychzł60/100)za1metrkwadratowypowierzchnimieszkalnej.
W/wstawkawywoławczaczynszunajmunieobejmujeopłateksploatacyjnychzaenergięelektryczną(indywidualnaumowa),kosztówogrzewaniazużyciawodyiodprowadzenianieczystościpłynnych(indywidualnaumowa)orazopłatzawywóznieczystościstałych.
Wadium:1368,00zł(słownie:jedentysiąctrzystasześćdziesiątosiemzłotych00/100).
Wadiumnależywnieśćwgotówce,przelewemnakontowBankuPocztowymS.A.wBydgoszczy,Nrkonta:85132000190099071820000025tytułem:OIweWrocławiu–przetarg-wynajemlokalumieszkalnegoNr1–wZiębicachniepóźniejniżdo19stycznia2023r.,przyczymjakoterminwpłatyrozumianyjestterminuznaniarachunkuPocztyPolskiejS.A.
Szczegółoweinformacjenatematprzetarguiwarunkównajmuzawartesąwprojekcieumowynajmu,zktórymimożnasięzapoznaćwsiedzibieOśrodkaInfrastrukturyweWrocławiu,ul.IbnSinyAwicenny21,50-900Wrocław,pokójNr206,IIpiętro,tel.(71)360-39-70,wdnipowszedniewgodzinach8.00-14.00.
Miejsce,termin i trybskładaniaofert:Ofertydotycząceprzetargupisemnegonależyskładaćwzamkniętychkopertachwsiedzibieprowadzącegoprzetargsekretariacie(pokój201)dodnia20stycznia2023r.dogodz.14ººzdopiskiem:„Ofertananajemlokalumieszkalnegonr1wZiębicach,ul.Kolejowa15”lub„Ofertananajemlokalumieszkalnegonr2wZiębicach,ul.Kolejowa15”.
Otwarcieofertnastąpiwnastępnymdniuroboczympoupływieterminuskładaniaofertokreślonegowogłoszeniu,wsiedzibieprowadzącegoprocedurępok.206godz.10ºº.

pełna treść

Ziebice_ul.-Kolejowa-15_lokal-mieszkalny

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego