# 0174 Głogów, Piłsudskiego 34,20 M2

ul. Kosmonautów Polskich 54, Głogów

Data dodania:
Data zakończenia: 2022-12-12
Województwodolnośląskie
Powierzchnia: 34 m2
Piętro: 11
0
PLN / miesiąc

Opis

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE STAWKI CZYNSZU I PIERWSZEŃSTWO ZAWARCIA

UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

  1. Kosmonautów Polskich 54/81 o pow. 34,2m2– mieszkanie 1-pokojowe, położone na XI piętrze (budynek z windą)

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Osiedla „Kopernik B” przy ul. Kosmonautów Polskich 51/1, – tel. 76/ 85 20 850,

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 20,00 zł za m2 powierzchni użytkowej mieszkania, tj. 887 zł miesięcznie

Miesięczna opłata z tytułu najmu lokalu, poza czynszem, obejmować będzie:

  • zaliczkę na poczet kosztów centralnego ogrzewania – 171,00 zł.
  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – naliczaną od ilości osób korzystających z lokalu.
  • Najemca lokalu ponosi również koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej i gazu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 8.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 – Sala Nr 3 (na parterze budynku)

Zainteresowani wynajęciem mieszkania winni złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu na wynajęcie mieszkania wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł w terminie
do 09 grudnia 2022 r. do godz. 12.00.

Ofertę można złożyć w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 48 – w Kancelarii ( pok. Nr 10)

Wadium należy wpłacić na rachunek Nr – 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.
W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY NAJMU:

Z oferentem wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu umowa najmu zostanie zawarta na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy, w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym zasobie Nieruchomości – Rozdziału 2b, który określa warunki i zasady najmu instytucjonalnego, w szczególności:

  1. umowa zostanie zawarta na CZAS OKREŚLONY – do 5 lat (z możliwością przedłużenia okresu najmu na następny czas określony)
  2. zawarcie umowy uzależnione będzie od wniesienia kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu w wysokości 3 – krotnej stawki wylicytowanego miesięcznego czynszu,
  3. najemca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w którym, na wypadek rozwiązania stosunku najmu, podda się egzekucji z obowiązkiem opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym przez Spółdzielnię wraz z przyjęciem do wiadomości, że w razie konieczności wykonania obowiązku opróżnienia lokalu prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje. Koszty złożenia tego oświadczenia pokrywa najemca lokalu. W przypadku niezłożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 3 umowa najmu będzie nieważna a wpłacone przez oferenta wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Lokal zostanie wydany najemcy protokołem zdawczo-odbiorczym przez administrację Osiedla „Kopernik B”- przy Kosmonautów Polskich 51/1, po wniesieniu kaucji, podpisaniu umowy najmu i przedłożeniu oświadczenia notarialnego, o którym mowa w pkt. 3.

Spółdzielni przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Działu Członkowsko-Mieszkaniowego- tel. 76 / 85 20 781 kom. 501 503 147

pełna treść

Spółdzielnia Mieszkaniowa _Nadodrze_ w Głogowie _ Lokal mieszkalny do wynajęcia ul. Kosmonautów Polskich

Link do ogłoszenia

Szczegóły

Galeria

Lokalizacja

Przekazujesz

20 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

50 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

100 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego

Przekazujesz

200 zł

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A.
Regulamin wpłacającego